PHP Video Search - Rechercher, Visionner, TéléchargerKhmer Đỏ và bốn năm 'Cánh đồng chết' - BBC News Tiếng Việt

Trong gần bốn năm cai trị Campuchia, chính quyền Khmer Đỏ đã gây ra nạn giết người thuộc hàng kinh khủng nhất của Thế kỷ 20. Ước tính khoảng gần 2 triệu ...

Voir les videos de BBC News Tiếng Việt
Oups! Impossible de télécharger cette vidéo .
On dirait que ce lien et protégée. Désolé !